Facebook
www.zmierz-nie-szacuj.pl

Regulamin

Regulamin sprzedaży usług online
I Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin sprzedaży usług online nabywanych za pośrednictwem serwisu internetowego www.zmierz-nie-szacuj.pl (zwany dalej „regulaminem”), powstał zgodnie z wymogami ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
2. Serwis internetowy www.zmierz-nie-szacuj.pl (zwany dalej „serwis internetowy”) jest prowadzony przez firmę:

Tagerr Polska Juliusz Taraszkiewicz.
Adres siedziby: ul. Słowiańska 78, p.4, 61-664 Poznań,
wpis do ewidencji nr 65634/2009,  NIP:9721195381, REGON:301072392,

dalej nazywaną: „Firma T. P.”
3. Firma T.P. prowadzi sprzedaż Testów i porad dla sportowców i osób aktywnych za pośrednictwem serwisu internetowego.
4. Użytkownikiem serwisu internetowego (zwanym dalej „Użytkownikiem”) jest każdy podmiot korzystający z serwisu internetowego.
5. Zakup usługi przez użytkownika może nastąpić jedynie wtedy, gdy Użytkownikiem jest pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
6. Powielanie i wykorzystywanie treści, elementów graficznych i innych elementów serwisu w sposób nie wskazany wprost w Regulaminie jest zakazane. Wszelkie prawa autorskie do elementów serwisu internetowego przysługują Firmie T.P. lub podmiotom, względem których Firmie T.P. przysługuje prawo do korzystania z nich na odrębnych zasadach.
II Oferowane Usługi
1. Firma T.P. oferuje Testy i porady dla sportowców i osób aktywnych , które Użytkownik może nabyć poprzez s ieć Internet w serwisie internetowym.
2. Za pośrednictwem serwisu internetowego Użytkownik może nabyć jedynie usługi, które w momencie składania zamówienia przez Użytkownika zostały wskazane w serwisie internetowym jako dostępne (zwane dalej „Usługami” ).
3. Treści zawarte w serwisie internetowym oraz w materiałach informacyjnych i reklamowych, broszurach, katalogach, folderach i wszelkie inne informacje dotyczące Usług, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa.
III Warunki zawierania umowy nabycia Usługi
1. Usługa jest nabywana przez Użytkownika za pośrednictwem serwisu internetowego poprzez stworzone do tego funkcjonalności serwisu internetowego.
2. Użytkownik, który składa zamówienia, musi podać następujące dane:
 • imię i nazwisko,
 • adres (ulica, miasto, kod pocztowy),
 • numer telefonu
 • adres email.
3. Za pośrednictwem przeznaczonej do tego funkcjonalności serwisu internetowego, Użytkownik wybiera rodzaj usługi oraz ilość w trakcie składania zamówienia.
4. W przypadku prawidłowo złożonego zamówienia za pośrednictwem serwisu internetowego, Użytkownik otrzymuje powiadomienie w formie elektronicznej, przesłane na podany przez Użytkownika adres email.
5. Zamówienia może być zrealizowane wyłącznie wtedy, gdy użytkownik poda prawdziwy adres email.
6. Użytkownik rozumie i wyraża zgodę na to, by korespondencja Firmy T.P z Użytkownikiem odbywała się za pośrednictwem poczty elektronicznej z użyciem adresu email podanego przez Użytkownika.
7. Zawarcie umowy pomiędzy Firmą T.P. a Użytkownikiem następuje w dniu, w którym zostaną łącznie spełnione następujące warunki:
a) W przypadku Usług z wcześniejszą formą płatności:
 1. Użytkownik założy zamówienie Usługi zgodnie z pkt 2 i 3 powyżej.
 2. Użytkownik otrzyma od Firmy T.P. wiadomość email potwierdzającą przyjęcie zamówienia, wysłaną na podany przez Użytkownika adres email lub potwierdzenie nastąpi w trakcie rozmowy telefonicznej z Użytkownikiem.
 3. Użytkownik opłaci zamówienie, przy czym opłacenie następuje w momencie zaksięgowania środków na rachunku bankowym Firmy T.P. lub w momencie otrzymania przez firmę T.P. stosownego potwierdzenie z Elektronicznego Systemu Transakcyjnego o pozytywnym zakończeniu transakcji.
 4. Użytkownik może opłacić Usługę wyłącznie za pomocą metod płatności wskazanych w serwisie internetowym w momencie składania zamówienia.
 5. Zamówienie uznaje się za opłacone, gdy kwota za Usługę wpłynęła w całości na rachunek Firmy T.P.
 6. Zamówienie zostaje anulowane, jeżeli użytkownik nie opłacił usługi w ciągu 2 dni od dnia następnego po złożeniu zamówienia, przy czym za złożenie zamówienia uznaje się wybór Usługi przez Użytkownika.
 7. Użytkownik musi przesłać informacje z danymi podmiotu niezbędnymi do wystawienia faktury VAT, jeżeli Użytkownik chcę otrzymać fakturę VAT za Usługi zakupione w firmie T.P. Użytkownik zgadza się, by faktura została wysłana w formie elektronicznej na podany przez Użytkownika adres email.
b) W przypadku Usług z płatnością na miejscu bezpośrednio przed wykonaniem Usługi:
 1. Użytkownik złoży zamówienie Usługi za pośrednictwem przeznaczonych do tego funkcjonalności serwisu internetowego, zgodnie z pkt 2 i 3 powyżej.
 2. Użytkownik otrzyma na podany przez Użytkownika adres email wiadomość potwierdzającą przyjęcie zamówienia przez firmę T.P.
IV Warunki realizacji Usługi
1. Usługi zamówione i opłacone przez Użytkownika realizowane są zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
2. Użytkownik jest zobowiązany do przygotowania się do wykonania Usługi zgodnie z informacjami zawartymi w serwisie internetowym w zakładkach Jak się przygotować oraz Przeciwskazania , a także zgodnie z ewentualnymi szczególnymi informacjami zawartymi w opisie zamówionej Usługi lub w potwierdzeniu telefonicznym albo mailowym otrzymanym przez Użytkownika od Firmy T.P. po dokonaniu zamówienia. W przypadku braku przygotowania ze strony Użytkownika, Firma T.P. może odmówić wykonania Usługi i z tego tytułu Użytkownik nie ma prawa żądać zwrotu kwoty wpłaconej w celu opłacenia Usługi.
3. Miejscem wykonywania Usługi jest K. S. POSNANIA, ul. Słowiańska 78, I piętro, gabinet nr 4, 61-664 Poznań.
4. Za zgodą Użytkownika, Firma T.P. może zmienić termin lub miejsce świadczenia Usługi. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany, Firma T.P. dokonuje zwrotu środków wpłaconych przez Użytkownika w celu opłacenia Usługi.
5. Użytkownik nie ma prawa żądać zwrotu kwoty wpłaconej w celu opłacenia Usługi i Firma T.P jest zwolniona z obowiązku świadczenia Usługi, jeżeli Użytkownik nie stawi się w miejscu i terminie świadczenia zamówionej Usługi z przyczyn, za które Użytkownik ponosi odpowiedzialność. Jeśli podczas zamawiania Usługi Użytkownik otrzymał informację o terminie, w którym może skorzystać z Usługi i Użytkownik nie stawi się w określonym terminie, Firma T.P. jest zwolniona z obowiązku świadczenia Usługi i Użytkownik nie ma prawa żądać zwrotu kwoty wpłaconej w celu opłacenia Usługi.
V Ceny Usług
1. Za wiążącą uznaje się cenę Usługi, która jest wskazana w serwisie internetowym w momencie składania zamówienia przez Użytkownika.
2. Ceny Usług podawane są w złotych polskich i są cenami brutto zawierającymi 23% VAT
.
3. Firma T.P. może zmieniać ceny Usług, dodawać Usługi do oferty, a także prowadzić, odwoływać zmieniać akcje promocyjne. Zmiany wprowadzane przez Firmę T.P. nie mogą mieć wpływu na skuteczność i jakość Usług wykonywanych w ramach zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmian.
VI Reklamacje
1. Użytkownik może złożyć reklamację w formie pisemnej, przesyłając reklamację na adres Tagerr Polska, zmierz-nie-szacuj.pl, Słowiańska 78, p.4 , 61-664 Poznań lub w formie elektronicznej, przesyłając reklamację na adres email: [email protected]

2. W reklamacji Użytkownik powinien wskazać problem oraz w sposób zwięzły opisać zastrzeżenia odnośnie zrealizowanej Usługi. Firma T.P. może poprosić Użytkownika o opisanie szczegółów realizacji Usługi, jeżeli opis zawarty przez Użytkownika w reklamacji będzie niewystarczający.

3. Reklamacje zostaje rozpatrzona przez Firma T.P w ciągu 14 dni od momentu otrzymania reklamacji w formie pisemnej lub elektronicznej, a w przypadku, gdy reklamacja nie może być rozpatrzona w ciągu 14 dni firma T.P. zobowiązuje się do powiadomienia Użytkownika o wydłużeniu terminu rozpatrzenia reklamacji wraz z podaniem powodu wydłużenia terminu oraz przewidywanego terminu udzielenia odpowiedzi.
VII Odstąpienie od umowy
Klienci będący konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego nie mają prawa odstąpienia od umowy zgodnie z wyłączeniem zawartym w treści art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).
VIII Zastrzeżenia
Z powodu możliwej czasowej niedostępności Usług lub z powodu prac konserwacyjnych Firma T.P. zastrzega sobie prawo do zawieszania dystrybucji Usług za pośrednictwem serwisu internetowego.
IX Dane osobowe
1. Użytkownik zgadza się, by firma T.P. umieściła w bazie danych osobowych dane osobowe Użytkownika podane w momencie składania zamówienia oraz dane osobowe osoby zarejestrowanej, która będzie konsumowała Usługę. Dane osobowe zostają umieszczone w bazie w momencie składania zamówienia.
2. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
3. Administratorem danych osobowych jest Firma T.P.
4. Użytkownik podaje dane osobowe dobrowolnie.
5. Firma T.P. może przetwarzać dane osobowe zgromadzone w bazie danych osobowych w trakcie transakcji nabywania Usługi, w celu realizacji Usługi oraz w celu promowania usług i towarów Firmy T.P.
6. Za zgodą Użytkownika, Firma T.P. może przetwarzać dane osobowe w celach marketingowych, tj. w szczególności w celu promowania ofert specjalnych oraz informowaniu o promocjach.
7. Ponadto właściciel danych osobowych umieszczonych w bazie danych osobowych administrowanej przez Firmę T.P. może zażądać wglądu oraz wniesienia poprawek do swoich danych osobowych oraz zażądać zaprzestania przetwarzania danych osobowych w zakresie dozwolonym ustawą oraz złożyć sprzeciw co do sposobu przetwarzania danych osobowych.
8. Zgodnie z przepisami Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, za zgodą Użytkownika Firma T.P. może przesyłać informacje handlowe na email oraz numer telefonu Użytkownika, przy czym zgoda ta może być cofnięta przez Użytkownika w dowolnym momencie.
X Postanowienia końcowe
1. Wszyscy Użytkownicy serwisu internetowego mają dostęp do niniejszego Regulaminu.
2. Użytkownik nie może dostarczać treści o charakterze bezprawnym, niezależnie od wszelkich innych przepisów zawartych w niniejszych regulaminie.
3. Z powodu istotnych zmian prawnych, ekonomicznych, technologicznych lub organizacyjnych dotyczących działalności Firmy T.P. oraz zmian w ofercie Firmy T.P. lub treści i strukturze serwisu internetowego, Firma T.P. ma prawo do zmian Regulaminu, o których to zmianach powiadomi Użytkowników za pośrednictwem serwisu internetowego poprzez opublikowanie nowej treści regulaminu oraz informacji o zakresie zmian. Wszelkie zmiany Regulaminu zaczynają obowiązywać w ciągu 14 dni, licząc od dnia opublikowania nowej treści Regulaminu wraz z informacją o zmianie na łamach serwisu internetowego.
4. Realizacja umów zawartych przed wprowadzeniem zmian w Regulaminie przebiega zgodnie z postanowieniami Regulaminu przed wprowadzeniem zmian.
5. Użytkownik lub właściciel danych osobowych przetwarzanych przez Firmę T.P. może zażądać przesłania informacji na temat ochrony danych osobowych lub anonimowego korzystania z serwisu. Żądanie, o którym mowa Użytkownik powinien przesłać pisemnie na adres Firmy T.P. lub w formie elektronicznej na adres email Firmy T.P. Firma T.P. jest zobowiązana do bezzwłocznego udzielenia informacji na temat środków technicznych mających zapobiegać pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną oraz informacji na temat ewentualnego podmiotu, który zajmuje się przetwarzaniem danych osobowych administrowanych przez firmę T.P. na zlecenie Firmy T.P oraz informacji na temat ewentualnego korzystania z serwisu przy użyciu pseudonimu lub w sposób anonimowy. Informacje, o których mowa w niniejszym ustępie Regulaminu zostaną udostępnione w formie elektronicznej na adres email podany przez osobę wysuwającą żądanie.
6. Aby korzystać z serwisu internetowego, Użytkownik musi spełnić minimalne wymagania techniczne, tj. posiadać komputer PC z systemem operacyjnym Windows XP lub nowszym z zainstalowaną przeglądarką internetową i podłączony do sieci Internet.
7. Firma T.P. deklaruje, że zgodnie z jej wiedzą nie ma szczególnych zagrożeń wynikających z używania serwisu internetowego.